Пријем писмена и издавање уверења


Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Лозници сваког радног дана од 7.30 часова до 15.30 часова.
Пријем писмена врши референт за пријем и оверу. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.


Прекршајни суд у Лозници 015 882-305

Издавање уверења

Захтеви за уверења да физичка лица, правна лица и одговорна лица у правном лицу нису прекршајно кажњавана или да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности, као и захтеви за потврде да су измирене све обавезе према Прекршајном суду у Лозници, предају се на писарници суда сваког радног дана у времену од 7.30 до 15.30 часова.
Захтеви се предају у слободној или електронској форми али обавезно морају да садрже за правна лица пуни назив, седиште, ПИБ и МБ, а за физичка лица адресу становања и ЈМБГ. Уверења и потврде издају се у року од 24 часа.
Такса за издавање уверења и потврде износи 190,00 динара и уплаћује се на жиро рачун бр. 840-1057621-38Захтев за издавање уверења за правна лица

Преузмите документ


Прекршајни суд у Лозници 015 882-305