Судијски помоћници Прекршајног суда у Лозници


Судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном одељењу, сачињава записник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник, обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Лозници су предвиђена два радна места за судијске помоћнике, али тренутно нису попуњена.