Судска управа Прекршајног суда у Лозници


Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Лозници чине:

• Председник суда, Милан Кесеровић


Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника или председницима одељења.

За заменика председника суда одређена је судија Милица Перишић који замењује председника суда у случају спречености или одсутности.• Секретар суда, Миодраг Бошковић


Секретар суда помаже председнику у вршењу послова управе суда, у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Лозници.• Административно-технички секретар, Драгана Мићић


Обавља административно-техничке послове за председника суда.