Расписан конкурс за попуњавање извршилачког радног места шеф рачуноводства у Прекршајном суду у Лозници


15.08.2018. године, Лозница

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЛОЗНИЦИ, председник суда – судија Милица Перишић на основу члана 47, 48, 54. и 55. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05, 83/05, 104/19, 99/14 и 94/17), члана 12. става 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС" , бр. 68/15, 85/15 (решење Уставног суда), 81/16 (Одлука Уставног суда), одредби члана 17, 18, 19, 20, и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у дражавним органима ("Службени гласник РС", бр. 41/07 и 109/09), дописа председника Врховног касационог суда Су I-1 272/2017-1 од 29. новембра 2017. године и Су I-1 272/2017-1 од 8. децембра 2017. године, а у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Лозници, број Су V-35-1/16 од 14.01.2016. године:

ОГЛАШАВА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Државни орган у коме се радно место попуњава: Прекршајни суд у Лозници, Лозница, улица Јована Цвијића бб.
II Радно место које се попуњава:
- Шеф рачуноводства у звању саветник – 1 извршилац; државни службеник; радни однос на неодређено време.
III Услови за запослење на радном месту:
1. Услови предвиђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Лозници, број: Су V-35-1/16 од 14.01.2016. године:
- стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
- положен државни стручни испит и
- најмање 3 године радног искуства у струци.
2. Општи услови за заснивање радног односа у државним органима:
- држављанство Републике Србије;
- да је учесник конкурса пунолетан;
- да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и
- да учесник конкурска није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
3. Опис послова радног места: руководи службом и одговоран је за правилан, ефикасан и ажуран рад запослених у служби, распоређује послове и даје стручна упуства запосленима, припрема предлог финансијског плана, израђује финансијске извештаје, усаглашава и врши сравњивање књиговодственог стања главне књиге трезора са помоћним књигама и евиденцијама, обавља контролу и евиденцију рачуноводствених исправа и пратеће документације, припрема захтеве за плаћање, припрема финансијске податке за регистар запослених, одговоран је за унос и тачност пореских пријава у електронској форми; припрема налоге у информационом систему управљања јавним финансијама Управе за трезор Србије, прегледа захтеве за плаћање, трансфер средстава и предаје периодичне извештаје Управи за трезор, прати реализацију плаћања по профактурама и рачунима за јавне набавке, учествује у припреми нацрта годишњег плана јавних набавки, припрема документацију и прати реализацију финансијских уговора, обавља и друге послове по налогу председника суда или секретара суда.
IV Место рада: Лозница, улица Јована Цвијића бб.
V Стручнa оспособљеност, знањa и вештине које се оцењују у изборном поступку:
– познавање прописа из области рачуноводства – Закон о рачуноводству, Закон о буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину – провера кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса,
– вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенције и опште културе – провера кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса.
VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у "Службеном гласнику Републике Србије".
VII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Миодраг Бошковић, секретар суда, контакт телефон: 015/882-305.
VIII Адреса на коју се пријаве подносе:
Пријаве на конкурс са потребним доказима подносе се у седишту Прекршајног суда у Лозници, на адреси Јована Цвијића бб и то у просторији у којој ради секретар суда, или поштом на напред наведену адресу са назнаком "За конкурс".
IX Подаци о доказима који се прилажу уз пријаву:
Учесници јавног конкурса у остављеном року и на наведену адресу достављају следеће доказе:

1) потписану пријаву са назначеним радним местом за које учесник конкурише, биографијом, адресом пребивалишта и бројем контакт телефона;
2) оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема;
3) оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном државном испиту;
4) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
5) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
6) уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци);
7) попуњену и потписану изјаву у којој се кандидат опредељује да ли ће Прекршајни суд у Лозници прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (Образац брoj 1) или ће то кандидат учинити сам (Образац брoj 2).
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су:
– уверење о држављанству,
– извод из матичне књиге рођених
– уверење о положеном државном испиту и
– уверење да кандидат није осуђиван.

Одредбама члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/16) прописано је, поред осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да Прекршајни суд у Лозници прибави податке о којима се води службена евиденција (Образац број 1) или да ће то кандидат учинити сам (Образац брoj 2). Наведене обрасце изјава је могуће преузети на интернет страници Прекршајног суда у Лозници http://www.lo.pk.sud.rs/vesti-1.html
Попуњену изјаву по Обрасцу 1 или по Обрасцу број 2 је неопходно доставити уз наведене доказе како би Прекршајни суд у Лозници могао даље да поступа.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
X Место, дан и време када ће се обавити провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, Конкурсна комисија ће обавити проверу оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку у Лозници, у просторијама Прекршајног суда у Лозници, ул. Јована Цвијића бб. Време и тачна просторија биће накнадно одређени, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.

Напомене:

– Изборни поступак ће бити спроведен без дискриминације у смислу члана 18. Закона о раду. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови и термини употребљени у овом огласу у граматичком мушком роду, подразумевају природни и мушки и женски род лица на које се односе.
– Овај оглас објављује се на интернет презентацији Прекршајног суда у Лозници, интернет презентацији Службе за управљање кадровима, порталу е-управе, огласној табли суда, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање као и у дневном листу „Данас“.

Образац бр. 1

Образац бр. 2